читалище нов живот

ТРАНСГРАНИЧНА КУЛТУРНА МРЕЖА ЗА ОБЩО БЪДЕЩЕ

Номер на проекта
CB007.2.13.174
По програма
Interreg-ИПП за трансгранично сътруд. България – Сърбия
Водещ партньор
Община Бабушница, Сърбия
Проектен партн.
Читалище "Нов живот 1919", с. Петърч
читалище нов живот
Цели на проекта
Основната проектна цел е опазване на културното наследство и обичаи в трансграничния регион чрез съвместни действия, повишаване на осведомеността за въздействието на културата върху ерозията на границите, подобряване на туристическото предложение в трансграничния регион, повишаване на капацитета на местните участници, популяризиране на туристическото предложение чрез поддържане на събития в граничния район.
Целеви групи
Целевата група по проекта е цялото население в граничния район, както и гостите, присъствали на събитията. Директните участници в реализацията на проекта са работниците, които са част от управлението на община Бабущица и партньори от България, както и участници от областта на културата. Дългосрочните бенефициенти на проекта със своето забавено въздействие ще бъдат жителите на трансграничния регион и местните власти.
читалище нов живот
читалище нов живот
Допълнителна информация